NAF

NAFs retningslinjer - for vurdering av unormal slitasje

Dette er en vurdering som benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad  for unormal slitasje skal dokumenteres. Vurderingen skal anmerke og prise slitasje som er definert som unormal i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjørelengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.  


I tillegg kontrolleres blant annet  nøkler, ekstra hjulsett og annet løst tilbehør som tilbakeleveres med bilen. Mangler og avvik blir anmerket og priset der dette er mulig. 

For å sikre en nøytral og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier. De viktigste av disse er beskrevet i dette heftet og alt som blir anmerket vil på en tydelig måte fremkomme av NAF’s rapport. 

Det er viktig med en felles forståelse av hvordan bilen vil bli vurdert ved tilbake- levering. Dette vil tilrettelegge for gode prosesser i hele avtaleperioden og kan gi grunnlag for å sette i gang forebyggende tiltak for å redusere kostnader både i  driftsperioden og ved tilbakelevering. 

Resultatet av vurderingen vil danne  grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/ restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt- oppgjøret. NAF’s vurderinger skal kun  dokumentere unormal slitasje og prise denne etter faste retningslinjer.

Innlevering
For at vurderingen skal bli riktig utført er det viktig at bilen rengjøres godt utvendig og innvendig før innlevering. Det kan  
vurderes å utbedre skader/mangler i forkant av innlevering for å redusere eventuell påkost. Sørg for at alt utstyr som ble levert med bilen leveres tilbake som avtalt; 
• Alle nøkler 
• Vognkort 
• Servicehefte og bruksanvisninger 
• Software CDer / SD brikke  (for navigasjonssystemer, etc.) 
• Sommer/vinterhjul 
• Eventuelt annet utstyr

Hovedkriterier for vurderingen
Unormal slitasje blir vurdert etter  NAF’s hovedprinsipper: 
• Skadens/mangelens beskaffenhet og omfang 
• Antall skader og hvor skaden fremkommer  på bilen 
• Bilens bruksområde (person/vare) 
• Kjørelengde (høyere toleranse ved økning   i km-stand)


Karosseri og interiør


Karosseri og interiør vurderes for  skader/mangler i henhold til definerte  retningslinjer og vurderingskriterier.


Mekaniske komponenter og slitedeler

NAF utfører en enkel mekanisk kontroll for å avdekke ulyder i drivverk, visuell kontroll av bilens underside med hjuloppheng og bremseskiver/klosser. Det foretas ingen demontering og komponenter  som ikke er tilgjengelig/synlige uten demontering vil ikke bli kontrollert. Registrerte mangler/ skader  prises der dette er mulig.

Service
Service skal være utført i henhold til serviceheftet og retningslinjer fra produsent eller importør.

Servicehefte ligger i bilen 
Der det foreligger servicehistorikk (servicehefte ligger i bilen) dokumenteres de servicer som er gjennomført og stemplet i tilgjengelig servicedokumentasjon med angitt serviceprogram/intervaller. Dersom det er mulig å avdekke avvik i servicedokumentasjonen vil dette anmerkes og prises med et minimumsbeløp som en preliminær dekning for avviket og videre saksbehandling hos leverandør/restverdigarantist (se Time- og fastpristabell).

Økonomiske konsekvenser som følge av eventuelle avvik, med et mulig påfølgende verditap og/eller garantibortfall, vurderes av leverandør/restverdigarantist.
 
Elektronisk servicehefte 
Der det er mulig å avdekke at servicehistorikk kun forefinnes elektronisk hos verksted/importør, vil dette anmerkes. NAF vil da normalt ikke være i stand til å vurdere dette punktet da informasjon ikke er tilgjengelig. Det vil da påligge leverandør/restverdigarantist å avdekke eventuell økonomisk konsekvens i videre saksbehandling.

Manglende servicehefte 
I tilfeller der servicehefte ikke ligger i  bilen, og NAF ikke har mulighet til å avdekke om den spesifikke bilen har papir-/ elektronisk servicehefte, vil det kun  anmerkes at servicehefte ikke er tilstede. Det vil da påligge leverandør/restverdigarantist å avdekke eventuell økonomisk konsekvens i videre saksbehandling. Avdekkes det at det skulle ha fulgt servicehefte med bilen og dette mangler, vil det prises et minimumsbeløp for mangelen og dekning for videre saksbehandling hos leverandør/restverdigarantist (se Time- og fastpristabell).

Feil og mangler av udefinert omfang
Ved feil og mangler, der det kreves nærmere utredning for å fastsette reparasjonskostnad, vil dette ikke prises av NAF.

Dette gjelder for eksempel i tilfeller der: 
• Karosseriskader krever demontering  for å avdekke hele skadeomfanget 
• Det avdekkes feil/mangler på mekaniske   komponenter/utstyr. Dette kan f eks   være feilmeldinger ved diagnose, ytelses-  problemer AC og ulyder fra girkasse/  motor/drivverk. 
• NAF ikke kan være sikker på om utstyr/  komponenter, som f eks rollo og ekstra  seter, ble levert med bilen 
• NAF ikke har tilgjengelig dokumentasjon   på servicehistorikk og derfor ikke kan   påvise manglende service/oppfølging 

Feil og mangler som beskrevet over vil kun anmerkes i rapporten med en anbefaling til leverandør/restverdigarantist om en nærmere utredning for å avdekke behov for reparasjon eller erstatning av utstyr/ komponenter. Eventuelle kostnader knyttet til dette vil være en sak mellom leverandør/ restverdigarantist og leietager.

Prissetting
Unormal slitasje som blir avdekket i  kontrollen blir prissatt i henhold til  definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer hva det vil koste å utbedre skaden. Prisene blir rundet opp til hele 100 kr. For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr (se Time- og fastpristabell).

Karosseri og interiør 
For unormal slitasje på karosseri benyttes i utgangspunktet grunnprinsipper for skadetaksering. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.
 
Alternativ reparasjonsmetodikk (f.eks. SmartRepair) vil velges og prises der dette er faglig og økonomisk riktig.
Ved skifte av interiørdetaljer hentes  delepriser fra merkeforhandler. 

Ved  reparasjon av skader på interiør benyttes priser fra relevante leverandører eller SmartRepair. 

Mekaniske komponenter og slitedeler 
For mekaniske skader/mangler benyttes delepriser og skiftetider fra merkeforhandler og/eller 3. parts leverandører. 

Service 
For avvik i forhold til servicedokumentasjon og oppfølging av serviceprogram (se Time- og fastpristabell).

Definisjon unormal slitasje

Karosseri og lakk

Riper/subbeskader 
• Ripe som ikke kan rubbes og poleres bort. 
• Riper i nedre del av kanal/støtfanger  i kunststoff, både lakkerte og ulakkerte,   som er lett synlige på ca 2 meters avstand   med bil på bakkeplan. 
• Flere mindre riper/subbeskader 

Bulker/sprekkdannelser 
• Bulker med lakkskade inn til grunnmaterialet. 
• Alle bulker over 25 mm personbil/  35 mm varebil. 
• Flere mindre bulker. 
• Ulakkerte/lakkerte kunststoff-  komponenter med krakelering/sprekk-  dannelser eller deformasjon  

Steinsprut/slitasje 
• Enkeltskader som går igjennom til grunnmaterialet. 
• Mekanisk slitasje (sandblåseeffekt) der lakksjikt er sterkt redusert og/eller fjernet fra grunnmaterialet. 

Lakkblærer/lakkslipp 
• Lakkblære hvor det er brudd i lakkoverflate. Korrosjon/oksydasjon 
• Åpne sår i lakkoverflate med korrosjon/oksydasjon i grunnmaterialet. 

Logo/dekor 
• Logo og dekor som ikke er fjernet ved innlevering. 
• Skjemmende fargenyanser etter fjerning av dekor/logo. 

Utført reparasjonsarbeid 
• Dårlig tilpasninger i karosseriåpninger og kanter eller ujevn grunnflate. 
• Skjemmende fargenyanser etter omlakkering. 
• Synlige sliperiper, lakksig og/eller matte partier «appelsinskall» i lakk.HjulFelg/hjulkapsel 
• Riper/sår inn til grunnmaterialet med lengde over 50 mm. 
• Kraftig oksydasjon på felgens utside. 
• Deformasjon og/eller sprekker. 

Dekk 
• Deformasjon, rift eller andre skader på  dekket som har betydning for dekkets funksjon. 
• Feil dimensjon, hastighetskode og/  eller lasteindeks. 
• Dekkets mønsterdybde er under minstekravet på 1,6 mm (sommerdekk) og 3 mm (vinterdekk). Mønsterdybden  måles i hovedriller med minstemåls-  indikator. For piggdekk, redusert antall   pigger med over 50%.  

Lamper/lykter 
• Skader i lykt-/lampeglass/refleks. 
• Innvendig fuktighet(dråper). 
• Riper i lykt- /lampeglass som er lett synlig på ca. 2 meters hold når bilen står på bakkeplan. 
• Skade på innfesting eller hus som medfører bevegelse i lykt/lampe. Vindu/glass

• Alle former for sprekker i glassrute/vindu/glasstak. 
• Steinsprut «rosetter». 
• Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. 
• Ripe/slitasje på sideruter/bakrute som er lett synlig på ca. 2 meters hold når bilen står på bakkeplan. 
• Ulovlig film eller tape på ruter. 

Interiør/kupè 
Generelt 
• Deksler med sprekker, ikke komplette,   er løse og/eller mangler. 
• Forurensning og/eller ubehagelig lukt  (søl av kjemikalier, røyk, dyrehold etc). 
• Flekker/misfarging som ikke fjernes   ved normal rengjøring.

Dashbord/midtkonsoll/dør- og taktrekk/seter/hattehylle 
• Hull/rift/flenge/deformasjon. 
• Hattehylle og/eller rollo skadet/mangler. 

Gulv 
• Gulvteppe med hull/rift/flenge. 
• Gulvmatter i kupe som mangler og/eller ikke fremstår komplette. 

Døråpninger/bagasjerom 
• Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall. 
• Alle bulker over 25 mm personbil/  35 mm varebil. 
• Skader/mangler på tepper og deksler i bagasjerom. 

Under bil 
Gulv /kanaler / hjulhus 
• Deformasjon/skader/mangler og/eller  vesentlig rustangrep.  

Hjuloppheng 
• Deformasjon som åpenbart påvirker hjulstilling/kjørekomfort/sikkerhet. 
• Bremseskiver/klosser under   fabrikantens krav til minstemål. 

Generelt 
For noen gitte skader/mangler under pkt. Karosseri/lakk og pkt. Interiør/kupe/last  og bagasjerom vil det legges til grunn en  høyere toleranse basert på gitte kilometer- intervaller, antall skader og hvor på bilen skaden fremkommer.

For varebil vil det legges til grunn høyere toleranse for unormal slitasje i henhold til nærmere definerte retningslinjer.

Bildeeksempler på unormal slitasje

Bulk 

Bulker med lakk/overflateskade inn til grunnmateriale, samt alle bulker over 25 mm personbil / 35 mm varebil.

Riper
Riper som ikke kan poleres/rubbes bort.
Kanaler 
Korrosjon/rust/bulker/riper i kanaler med deformasjon og /eller skader i grunn materialet.

Steinsprut 
Enkeltskader som går igjennom til grunn- materialet. Mekanisk slitasje (sandblåse- effekt) der lakksjikt er sterkt redusert og/ eller fjernet fra grunnmaterialet.


Interiør/kupè 
Skader/rifter/flekker og deksler som fremstår med sprekker, ikke komplette, er løse og/eller mangler. 

Felg 
Riper/skader inn til grunnmaterialet med lengde over 50mm, samt deformasjon/ sprekker og kraftig oksydasjon på felgens utside. Hjulkapsler som ikke fremstår hele og komplette pga. sprekker, andre skader og/eller mangler.

Dekk

Dekkets mønsterdybde er under minstekravet på 1,6mm(sommerdekk) og 3mm(vinterdekk). Mønsterdybden måles i hovedriller med minstemålsindikator. For piggdekk; redusert antall pigger med over 50%. Dette er kun eksempler på noen av de vanligste skadene og manglene som avdekkes ved vurdering av unormal slitasje


Time- og fastpristabell utvalgte elementer


Alle priser er eks. mva og snittpriser hentet fra både merke- og frittstående leverandører/ verksteder. Prisene oppdateres årlig og for den enkelte vurdering benyttes prisene som  er gyldig ved innlevering. Smart/Spot Repair blir benyttet og priset der dette er riktig.
    
UtstyrPris
UtstyrPris
Hovednøkkel (minimum 2 stk.)1500-3000
Nøkkel til lasteholder/skiboks/avtagbart hengerfeste*1 000
DVD/SD for navigasjonssystemSD 1700 DVD 3000
Hengerfeste avtagbart1 500
Låsebolt/nøkkel for ALU felg1 000
Vask/rensPris
Innvendig vask/rens utover normal rengjøring og klargjøring1500
Innvendig vask/rens enkelt element, pris pr. element500
Lakkrens og rubbing (avhengig av omfang)500-5000
Ozonbehandling900
Dekor/logoPris
Fjerne dekor/logo (avhengig av omfang)1 000-7000
Karosseri/interiør/felgPris
Rep. av skader med «egnet» omfang/beskaffenhetSmart Repair
Små lakkskader(steinsprut o.l.)Pris
Panser/forkant tak mm(avhengig av omfang)300-500
Hjul/dekkPris pr stk
Stålfelg alle størrelser800
Originale lettmetallfelger 15’’-19’’1500-5300
Uorginale lettmetallfelger 14’’-19’’800-2400
ErstatningsdekkFra prisliste
Hjulkapsler400
Navkopp200
Rep. sett for dekk500
Dekkompressor1000
Servicedokumentasjon/program (se pkt. Service)Pris
Preliminær pris for manglende servicehefte2000
Preliminær pris for avvik i forhold til serviceprogram6000
Timepris oppretting/lakkering/mekaniskPris pr time
Oppretting/karosseriarbeid1050
Lakkering1600
Starttid lakkeringsarbeid900
Mekanisk arbeid1150

Bla i brosjyre

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementerAnmeldelser